Mike Ottenhoff Mulitmedia Vormgever Logo

hoppa
top

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mike Ottenhoff, audiovisuele oplossingen

Algemene leveringsvoorwaarden van de eenmanszaak Mike Ottenhoff, audiovisuele oplossingen, kantoorhoudende te Weesp, hierna te noemen MO,AO.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en MO,AO gesloten offertes, overeenkomsten en leveringen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van MO,AO wettelijk geldende BTW tarief

1.2 Algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

1.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht MO,AO goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derden ook gelden jegens de opdrachtgever.

2. Offertes

2.1 De door MO,AO aangeboden offertes zijn vrijblijvend; zij zijn een maand geldig, tenzij anders aangegeven.

2.2 MO,AO is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de opdracht of van werktekeningen, druk- en andere proeven.

2.3 Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren informatie, materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die MO,AO tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

2.4 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat MO,AO begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 MO,AO zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen aangaande de belangen van de opdrachtgever.

3.2 MO,AO draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

3.3 De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van MO,AO ontvangen druk-, tekst- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan MO,AO terug te zenden.

3.4 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat MO,AO de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3.5 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door MO,AO gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig is om een tijdige levering door MO,AO mogelijk te maken.

3.6 Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde en indien de opdrachtgever dusdanige wijzigingen in de specificaties van het werk wenst dat in redelijkheid niet geëist kan worden dat conform de overeengekomen uiterste termijn levering plaatsvindt, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door MO,AO nodig is. MO,AO is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal MO,AO de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3.7 De opdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of MO,AO de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts zodra hem het tegendeel blijkt, gehouden MO,AO hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen na aflevering.

3.8 De prestatie van MO,AO geldt in elk geval tussen de partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 7 van dit artikel in acht heeft genomen.

3.9 Iedere levering van zaken of diensten door MO,AO aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

3.10 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van MO,AO: a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in 3.10 sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.11 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

4. Annulering

4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren mits hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden betaalt.

4.2 MO,AO is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met MO,AO gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De opdrachtgever dient daarbij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

4.3 De schadevergoeding bedoeld in 4.1. en 4.2. zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door MO,AO voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 50% van het resterende deel van het honorarium dat door de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. MO,AO behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.

4.4 Indien de opdracht – om welke reden dan ook – voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

5. Facturering en betaling

5.1 MO,AO draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

5.3 Bij niet tijdige betaling zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van €150,-.

5.4 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden op eerste verzoek van MO,AO zekerheid te stellen voor de voldoening van krachtens de overeenkomst aan MO,AO te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering behoorlijk gedekt is en dat MO,AO zonder moeite verhaal zal kunnen nemen.

5.5 Reclameren omtrent facturen moeten binnen zeven (7) werkdagen – gerekend vanaf factuurdatum – schriftelijk bij MO,AO worden ingediend. De betalingstermijn wordt als gevolg van een dergelijke reclamering niet opgeschort.

5.6 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtnemer zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

6. Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan MO,AO. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend MO,AO daartoe bevoegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3 Indien recht tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze ten behoeve van een omschreven doel. Verder gebruik van het geleverde werk door de opdrachtgever is slechts toegestaan na vooraf gegeven schriftelijke toestemming van MO,AO.

7. Eigendom en transport productiemiddelen

7.1 Alle door MO,AO vervaardigde zaken zoals concepten, ontwerpen, modellen, in computerbestanden, opgeslagen teksten, ontwerpen en lay-outs, litho’s, animaties en films blijven het eigendom van MO,AO, ook als deze als aparte post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

7.2 MO,AO is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien MO,AO en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door MO,AO zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van hoogstens één jaar en zonder dat MO,AO instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

7.3 De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring – alsmede tijdens transport – alle risico’s ten aanzien van in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data met behulp van enig technisch middel.

8. Aansprakelijkheid

8.1 MO,AO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: a) Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld. b) Misverstanden en fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in mededelingen of handelingen van de opdrachtgever, zoals het – mondeling of op iedere andere wijze – niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijk gegevens en/of materialen. c) Fouten van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e) Afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. f) Fouten in het werk, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld controle uit te voeren en heeft aangegeven aan deze controle geen behoefte te hebben.

8.2 MO,AO is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

8.3 De opdrachtgever vrijwaart MO,AO of door MO,AO bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.4 Alleen indien sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen conform de overeenkomst, kan MO,AO aansprakelijk worden gesteld. In dat geval zal MO,AO naar haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is MO,AO nimmer verplicht.

8.5 MO,AO is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of aan derden heeft doen leveren.

8.6 MO,AO is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

8.7 In het geval van materiële of letselschade is de aansprakelijkheid van MO,AO beperkt tot de hoogte van de limiet van de door haar – voor deze voorvallen – afgesloten polis.

8.8 MO,AO is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9. Overige bepalingen

9.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan MO,AO wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij MO,AO, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

9.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met MO,AO gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

9.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

9.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

10. Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en MO,AO zullen door een door laatstgenoemde aan te wijzen rechter worden beslecht, voor zover de wet zich daartegen niet verzet.

11. Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen MO,AO en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.